Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begrippen

De organisatie: Without Limits. Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Without Limits waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Without Limits.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Without Limits voor het deelnemen aan aangeboden trainingen en/of activiteiten. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Without Limits geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Without Limits het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen. Dient de klant dit te doen.

Artikel 3 Intake procedure (geldt alleen voor Personal Training trajecten)

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intake-formulier dient volledig ingevuld te worden. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende u persoonsgegevens dient u per omgaande aan Without Limits door te geven.

Artikel 4 Tijdstip en plaats

Alle trainingen zullen op de standaardlocatie van Without Limits plaatsvinden, tenzij anders overlegt. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Without Limits bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 12 uur voor Personal Training en 4 uur voor overige trainingen, voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Without Limits als ook de klant. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door (tenzij u een onbeperkt abonnement heeft).

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Op Without Limits rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud wordt bepaald door de trainers van Without Limits. Without Limits voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Without Limits niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Voor elke door Without Limits aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Without Limits kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten. Without Limits is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Without Limits is niet aansprakelijk wanneer bij Without Limits, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Without Limits is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de trainers van Without Limits gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Without Limits wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die Without Limits aanbiedt. Without Limits is wel aansprakelijk wanneer Without Limits op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainers van Without Limits gegeven instructies door deze klant. De klant dient Without Limits te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7 Ontbinding

7.1 Without Limits is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Wijk bij Duurstede.

7.2 De Verbindingsovereenkomst wordt na afloop van de overeengekomen initiële contractduur stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur en is dan maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk (waaronder elektronisch) te geschieden.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst van klant en Without Limits zal Without Limits meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Without Limits gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Without Limits te voldoen. Indien Without Limits over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Op de diensten van Without Limits is het BTW 6%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Without Limits gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 9 Ziekmelding

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Without Limits. Alle afspraken dienen 12 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten (bij de 2e keer) van de diensten doorberekend.

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Without Limits is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van een van de trainers van Without Limits wordt voor de deelnemer een alternatief geboden. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

Artikel 11 Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Without Limits aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Without Limits.

Artikel 12: Persoonsgegevens

1.Without Limits verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan:administratieve doeleinde;Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen(nieuwsuitingen); het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht het onderhouden van een goede ledenadministratie. Without Limits kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten.
2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Without Limits zijn opgenomen. Without Limits en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel. Dit betekend;gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

4.Verstrekking aan derden, De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving ;
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
  • Het verzorgen van trainingsadministratie/app

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Without Limits voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Without Limits. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Without Limits zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Without Limits ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Without Limits zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 14 Geschillen

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Without Limits. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Without Limits is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.